111

 

کمیته آموزش انجمن راهنمایان گردشگری خراسان رضوی، هفتادودومین نشست هفتگی خود را باهمکاری فرهنگسرای ترافیک برگزار کرد.

photo_2017-02-01_18-13-02.jpg

آقای مجید پورشافعی؛ پژوهشگر ومحقق تاریخ معاصر، روز سه شنبه ۱۲بهمن ماه۹۵باحضور درجمع علاقمندان وراهنمایان گردشگری درباره موضوع؛ شکل گیری انقلاب مشروطه تابه توپ بستن مجلس و... سخنرانی نمود.
انقلاب مشروطه وعصر آن مملو ازبرجسته ترین حوادث تاریخی می باشد که نتیجه آن سست شدن حاکمیت مستمر استبداد درایران وکارآمدتر شدن مدیریت کشور وباز شدن عرصه فعالیت های سیاسی بوده است. آقای پور شافعی درادامه مطالب خود افزود:
نخستین شخص حکومتی که ضرورت اصلاحات رادریافت، عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه قاجار بود که اقدامات اودرادامه ازسوی برخی از دولتمردان ازجمله؛ قائم مقام فراهانی، امیرکبیر، میرزاحسن خان سپهسالار و... پی گرفته شدازجمله این اقدامات نوگرایانه می توان به بازسازی ارتش،اعزام دانشجو به فرنگ، انتقال پدیده های تکنیکی نوین به کشور مثل؛ تلگراف، روزنامه وتاسیس مدرسه دارلفنون و...اشاره کرد.
سخنرانی های آزادیخواهانی مثل؛ سیدجمال واعظ وملک المتکلمین و... ونوشته های روشنفکرانی مثل؛ حاج زین العابدین مراغه ای، عبدالرحیم طالبوف ومیرزافتحعلی آخوندزاده و... زمینه های مشروطه خواهی را درآن زمانه استبداد فراهم آورد.

photo_2017-02-01_18-12-26.jpg

ازطرفی همراهی برخی از روحانیون متعصب ازجمله؛ شیخ فضل الله نوری مجتهد بزرگ تهران آن روزها، با سنت گرایان افراطی وایجاد انجمن حضرت محمد(ص)در راس حرکت مبارزه بامشروطه وبا سردادن شعار "ما دین نبی خواهیم-مشروطه نمی خواهیم "به دفاع از مشروعه خواهی پرداخته ودر راه فعالیت های انجمن های مشروطه خواه وآزادی طلب وروزنامه ها وروزنامه نگاران، سنگ اندازی وحمایت از آنهارا تحریم وممنوع کردند تابلاخره بعداز ماجراهای زیاد فرمان مشروطیت به امضای مظفرالدین شاه رسید وجمعی ازمردم تهران وعلمای مشروطه خواه ودیگرانی که به حضرت عبدالعظیم وقم رفته بودند بازگشتند وتحصن جمعی از بازاریان تهران نیز درسفارت انگلیس پایان یافت ومردم صدور فرمان مشروطیت راجشن گرفته ومجلس اول در۱۴ مهرماه سال۱۲۸۵ شمسی همزمان باهفتم اکتبر۱۹۰۶ درتهران گشایش یافت اما ماجرای مشروطه ختم به خیرنشد وبعداز مرگ مظفرالدین شاه پسر وی محمدعلی میرزا به شاهی رسید وازهمان ابتدابه مخالفت بامشروطه ومجلس پرداخت وترور نافرجام وی بهانه ای شد تابه لیاخوف روسی رهبر قزاق ها دستور دهد مجلس بهارستان رابه توپ بسته که نتیجه آن کشته شدن عده زیادی ازمدافعان مجلس شد وبعد از آن جنبش مشروطه خواهی باشکست تلخی روبه روگردید، اما حرکت قهرمانانه مردم تبریز به سرداری ستارخان وباقرخان ودر ادامه حماسه آفرینی فاتحان تهران به رهبری؛ یفرم خان ارمنی، سرداراسعدبختیاری ومحمدولی خان تنکابنی باعث شد دوباره انقلابیون مجلس عالی تشکیل داده محمدعلی شاه مستبدخلع شود واحمد میرزا به تخت پادشاهی برسد.

photo_2017-02-01_18-12-14.jpg


متاسفانه به خاطرعدم انسجام فکری روشنفکران ووجودحاکم ناتوان قاجار(احمدشاه) ازدرک درست شرایط خاص ایران آن زمان، انقلاب مشروطه نافرجام ماندوبه دنبال آن دوره کسب تجارب تلخ وشیرین دولت رضاشاهی آغاز گردید که بحث وبررسی آن،خودمجالی دیگر می طلبد.

"روابط عمومی انجمن صنفي راهنمایان گردشگری خراسان"

 

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

آدرس دفتر انجمن: ادرس مشهد خيابان كوهسنگي بوستان كوهسنگي
موزه بزرگ خراسان رضوي
طبقه منهاي يك
تلفن: 05137259311

05137269070       05137269502

داخلی 1098           فکس داخلی :1076

تلفن همراه: 09014440227

طراحی و پیاده سازی گروه مهندسین رایمون سیستم شرق | فروش هاست و سرور در ایران رایمون سرور